Nawigacja
Strona g?ówna
Artyku?y
Download
FAQ
Forum
Linki
Kategorie newsów
Kontakt
Galeria zdj??
Szukaj
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
Brak tematów na forum
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły
Lorem Ipsum
Powitanie
Witam serdecznie wszystkich odwiedzaj?cych...
Zasady pobierania i u?ytkowania
Prze??cznik po prawej stronie pozwala na obejrzenie wszystkich dost?pnych "skórek". Mo?na je zmieni? wybieraj?c ich nazwy z rozwijanej listy lub prze??czaj?c po kolei przyciskami.

Sporo "skórek" powsta?o w oparciu o ró?ne projekty graficzne, pobrane z Internetu, niektóre zawieraj? tylko elementy orygina?ów, inne s? im bli?sze. Pomys?y graficzne czerpa?am przede wszystkim, cho? nie tylko oczywi?cie, ze strony Webmark. Swego czasu "nami?tnie" korzysta?am z projektów i szablonów z tej?e strony do tworzenia stron HTML, teraz postanowi?am niektóre z nich przystosowa? do stron opartych o PHP Fusion.
W cz??ci "skórek" wykorzysta?am zdj?cia dzieci pochodz?ce ze strony Anne Geddes, w innych znajduj? si? ró?ne zdj?cia pobrane z sieci. Mam nadziej?, ?e nikt do s?du mnie nie poda :)))
Nie ukrywam, ?e zupe?nie nie zajmuj? si? grafik? dzia?u "Forum", t? nale?y ewentualnie dopracowa? zgodnie z w?asnym pomys?em. Poza "skórk?" nr 1 we wszystkich pozosta?ych w folderze "forum" znajduj? si? elementy graficzne z jednej ze "skórek" (Similitude06) pakietu podstawowego, dost?pnego na stronie PHP-Fusion Polska
W niektórych "skórkach" znajduje si? logo, które jest plikiem *.png o wielko?ci 80 x 60 px. Logo oczywi?cie mo?na, a nawet trzeba podmieni? na w?asne :)

Do prawid?owego wy?wietlania wszelkiej grafiki w formacie *.png w przegl?darce IE konieczne jest wykorzystanie dodatkowej biblioteki jQuery. Plik jquery.pngFix.js nale?y umie?ci? w folderze "includes", a tak?e podmieni? plik themes/templates/header.php. Obydwa pliki znajduj? si? w paczce ze "skórk?".

Nazwa strony wy?wietlana jest automatycznie (wpis znajduj?cy si? w PA --> Zarz?dzanie stron? --> G?ówne ustawienia --> Nazwa strony) i je?eli jest zbyt d?uga, strona mo?e si? "rozje?d?a?". Nale?y wówczas w arkuszu CSS zmieni? wielko?? czcionki dla stylu "nazwa1". Natomiast motto wpisane jest w pliku theme.php i równie? trzeba ewentualnie dostosowa? wielko?? czcionki dla stylu "nazwa2".

"Skórki" s? optymalizowane do przegl?darek Mozilla Firefox oraz IE.
Je?eli czasami nie wszystko jeszcze wygl?da, jak nale?y - oznacza to, ?e "skórki" s? w fazie dopracowywania.
W przypadku jakichkolwiek problemów w zaadoptowaniu "skórki" - prosz? o kontakt. Nie pogniewam si? te?, je?li otrzymam wiadomo?? z linkiem do strony, na której wykorzystana zosta?a "skórka" mojej "produkcji" :)

Wszystkie, publikowane na stronie szablony, projekty graficzne (layout'y) czy "skórki" s? moimi pracami. Status "linkware" tych prac wymusza na U?ytkowniku pozostawienie na stronie g?ównej linka do mojej strony w postaci buttonu lub bannera. Jest ich kilka do wyboru tutaj.

Pliki mo?na pobra? w dziale Download.
Znalezione b??dy !!!
B??dyKontempluj?c w?asne umiej?tno?ci :)))) zauwa?y?am b??dy w "skórkach" 34, 42, 45, 46. Poprawi?am je i podmieni?am pliki.
Ponadto w wielu "skórkach" wyst?puje drobny b??d dotycz?cy koloru t?a i czcionki stylu "select" (rozwijana lista wyboru"skórek"). Nie podmieniam plików, bo za du?o tego, wystarczy w razie potrzeby zmieni? odpowiednie parametry.
Skórka 53
"Skórka" w pe?ni modyfikowalna w zakresie szeroko?ci wszystkich cz??ci, jak i ca?ej strony (np. "THEME_WIDTH", "100%").
W poziomej nawigacji mo?na zmieni? obrazek kwiatka - wystarczy podmieni? plik sub1.png (dodatkowo przygotowa?am dwa inne).
Skórka 52
"Skórka" w pe?ni modyfikowalna, przy czym cz??? górna strony ma sta?? szeroko?? - 1000 px.
Jest tu kilka elementów flashowych, ponadto g?ówna warstwa graficzna jest w formacie *.png, w zwi?zku z tym "skórka" jest nieco "ci??ka".
Przełącznik Skórek
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

25 lipiec 2011
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua...
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 1
Najnowszy użytkownik: alhenag